Reklamační řád

e-shopu www.mysliveckamoda.cz a www.huntingdresscode.com , provozovaného společností Zámek Jemniště s.r.o., Jemniště 1, Postupice, 257 01 IČ: 27882756, DIČ: CZ27882756.

I. Obecná ustanovení

1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v e-shopu www.mysliveckamoda.cz a www.huntingdresscode.cz, provozovaného společností Zámek Jemniště, Jemniště 1, Postupice, 257 01 IČ: 27882756, DIČ: CZ27882756, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „Reklamační řád“).

2. Kupující svým (i) podáním objednávky, (ii) akceptací potvrzení objednávky, (iii) akceptací protinávrhu dodavatele, (iv) potvrzením nabídky dodavatele, (v) podpisem kupní smlouvy (vi) převzetím a uhrazením (i částečným) faktury na zálohovou platbu, (vii) převzetím dodaného zboží od prodávajícího nebo přepravce nebo (viii) převzetím faktury za dodané zboží - podle toho, co nastane dříve - stvrzuje, že s tímto Reklamačním řádem souhlasí.

3. Prodávajícím (dodavatelem) se rozumí společnost Zámek Jemniště, Jemniště 1, Postupice, 257 01 IČ: 27882756, DIČ: CZ27882756, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123930 (dále jen „prodávající“).

4. Kupujícím (objednatelem, odběratelem) se rozumí subjekt, který odebírá zboží přímo od prodávajícího (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“).

5. Tento Reklamační řád se vztahuje na zboží, u nichž je v záruční době uplatněna odpovědnost ze záruky za jakost zboží.

 II. Záruční doba

1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se u zboží vyskytnou v průběhu záruční doby, a to za podmínek uvedených v tomto Reklamačním řádu.

2. Minimální doba záruky se řídí expirační dobou zboží.

3. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši, a to od okamžiku vyznačení poznámky o výměně zboží na příslušném dokladu.

 III. Způsob reklamace

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost pouze za podmínek stanovených v tomto Reklamačním řádu, které musejí být splněny současně:

a) kupující provedl při převzetí zboží od prodávajícího či ihned bezprostředně po dodání zboží prodávajícím kvalifikovanou kontrolu dodaného zboží. Převzal-li kupující zboží od prodávajícího nebo nepodal-li prodávajícímu písemnou zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu po převzetí zboží od prodávajícího, má se za to, že zboží bylo převzato bez vad,

b) kupující uplatní nároky z vad řádně a včas v souladu s tímto Reklamačním řádem,

c) po celou dobu trvání záruční doby (doby expirace) do zboží nezasáhne (např. formou úprav nebo oprav) žádná osoba, která k tomu není výslovně pověřena prodávajícím,

d) zboží bude kupujícím užíváno pouze obvyklým způsobem a v souladu s jeho účelovým určením,

e) bude zajištěna běžná údržba zboží (sucho, mimo tepelné zdroje, mimo dosah slunečního svitu apod.)

V případě pochybností je kupující povinen prokázat, že zboží užíval v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Reklamačním řádu.

2. Projeví-li se na zboží v záruční době jakákoliv vada, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy kupující vadu zjistil, doručit prodávajícímu písemné oznámení o výskytu vad zboží obsahující zejména podrobný popis vady, příp. jak se vada projevuje, a uvedení data, kdy kupující vady zjistil (dále jen „písemné oznámení“). Písemné oznámení kupující učiní volnou formou a odešle ho na adresu . Kupující je povinen současně s písemným oznámením předložit prodávajícímu kopie dokumentace, na jejichž základě bylo zboží, u nichž uplatňuje kupující nároky z vad, kupujícímu předáno.

3. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při odstraňování vad veškerou potřebnou součinnost.

IV. Nároky z vad

1. Jestliže se v průběhu záruční doby vyskytnou u zboží vady, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatňovat tyto nároky z vad zboží:

a) u veškerých odstranitelných vad zboží přísluší kupujícímu výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Ukáže-li se, že vady zboží jsou sice odstranitelné, avšak s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší kupujícímu u takovýchto vad nároky z vad dle bodu 4.1 písm. b) tohoto Reklamačního řádu. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně prodávajícímu.

b) u neodstranitelných vad zboží vzniká kupujícímu výlučně právo na dodání nového bezvadného zboží náhradou za zboží vadné nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží anebo vystavení dobropisu na vadné zboží, a to dle volby prodávajícího. Pro účely vystavení dobropisu na vadné zboží je kupující povinen předložit prodávajícímu kopii daňového dokladu, kterým bylo toto zboží zakoupeno.

2. Podmínkou vzniku nároků dle bodu 4.1 tohoto Reklamačního řádu je skutečnost, že kupující prodávajícímu oznámil vady v souladu s tímto Reklamačním řádem, tj. řádně a včas.

V. Neoprávněná reklamace

1. Záruka se nevztahuje na následující případy:

a) vady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,

b) vady vzniklé mechanickým poškozením zboží

c) vady zboží, které bylo upravováno zákazníkem,

d) vady zboží, které bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.


2. Prodávající negarantuje kompatibilitu zboží se zbožím jiným, nebyla-li tato kompatibilita kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

3. Veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany kupujícího se kupující zavazuje prodávajícímu nahradit v plné výši.

VI. Lhůty pro vyřízení reklamace


1. Reklamace zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data řádného uplatnění vad zboží kupujícím, tj. uplatnění vad zboží v souladu s tímto Reklamačním řádem. Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne převzetí reklamace (reklamovaného zboží) prodávajícím do dne vyřízení reklamace prodávajícím.

2. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího.

3. Místem uplatnění nároků z vad kupujícím je:
Zámek Jemniště, Jemniště 1, Postupice, 257 01 IČ: 27882756, DIČ: CZ27882756
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 13.3.2013.
2. Změny Reklamačního řádu vyhrazeny.

Vyberte jazyk / Choose your language CZ EN DE
Petra Sternbergová Jemniště Château
Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací